Стручни сарадници

Име и през.

Врста стр. спреме

Посао који обавља

Год. pad. стажа

Год. ста-рости

Лице-нца

% ангажо. у школи

% ангажовања у  другој школи (којој) 

Анита Стевановић ВСС педагог

11

39

ДА

100%

 
 
 
Николић Божидар

IV

Педагошки асистент

3

42

100%