Конкурси

Основна школа „Наталија Нана Недељковић“

Број: 151-14

Датум: 20.02.2014.године

Крагујевац

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.НАЗИВ НАРУЧИОЦА:Основна школа „Наталија Нана Недељковић“

2.АДРЕСА:Октобарских жртава 146 Грошница,Крагујевац

3.ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: osnanakg.edu.rs

4.ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа

5.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: отворени поступак

6.ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра

7.ОПИС ПРЕДМЕТА: набавка електричне струје

8.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа укупно понуђена цена за пројектовану потрошњу без пдв-а

9.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

Портал јавних набавки

Интернет страница наручиоца

10.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуду доставити на адресу: Основна школа ,, Наталија Нана Недељковић“ Грошница, Крагујевац улица Октобарских жртава 146, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  набавка електричне енергије за потпуно снабдевање , ЈН бр 1.1.1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  среде 05.03.2014.године до 12:00 часова.

11.МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ: Понуде се отварају у среду, 05.03.2014.године, у 13:00 часова у школи у Великом Пољу, улица Живорада Живановића

12.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који поседују писмено овлашћење.

13.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 7 дана од дана отварања понуда

14.ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  Александар Јањушевић, секретар школе. Телефон 034-313-622, osnana@microsky.net

На овом линку можете преузети конкурсну документацију :

Koнкурсна докумeнтација за јавну набавку добра – електричне енергије